fbpx

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, warunki i sposób sprzedaży produktów, a także zasady i warunki nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kacper Janisz KERATYNOVE z siedzibą w Łańcucie: ul. 3 Maja 26, 37-100 Łańcut, NIP: 8151779244, REGON: 385987605, e-mail: hairboom.polska@gmail.com za pośrednictwem sklepu internetowego https://hairboom.pl/, (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Dbając o prawa konsumenta wskazujemy, że Konsument nie może zrzec się uprawnień przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawowe. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

 

 • 1

Definicje

Sprzedawca – oznacza Kacper Janisz KERATYNOVE z siedzibą w Łańcucie: ul. 3 Maja 26, 37-100 Łańcut, NIP: 8151779244, REGON: 385987605, e-mail: hairboom.polska@gmail.com, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

Klient – oznacza podmiot, który zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może korzystać lub korzysta z usług świadczonych elektroniczną lub z którym została zawarta lub może być zawarta Umowa sprzedaży.

 

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie https://hairboom.pl/

 

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

Newsletter –elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

Karta Gwarancyjnadokument wystawiony przez gwaranta, który określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym dokumencie. 

 

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę określonego w zamówieniu Towaru za pośrednictwem Dostawcy.

 

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż suplementów diety, które w świetle ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nie stanowią produktu leczniczego, a środki spożywcze w formie: płynów, kapsułek, drażetek, tabletek, saszetek z proszkiem i w innych podobnych postaciach, będące skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Ich celem jest wyłącznie uzupełnienie diety Klienta o składniki mineralne, witaminy lub inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Suplementy diety sprzedawane przez Sprzedawcę nie stanowią zastępstwa dla produktów leczniczych przepisanych Klientowi przez lekarza.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest wprowadzenie przez Klienta swoich danych osobowych, tele-adresowych oraz konta poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, czyli krótkich informacji tekstowych, zapisywanych podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Więcej informacji na temat „cookies” znajduje się w zakładce „Polityka Prywatności”.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

 • 3

Dane do zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wypełnić formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i dokonać płatności w jeden z dostępnym w Sklepie Internetowym sposobów płatności.
 2. W trakcie wypełniania formularza, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
 4. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: hairboom.polska@gmail.com.
 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie złożenia zamówienia. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Formularz Zamówienia Klienta, która służy szeroko pojętej komunikacji Sprzedawcy z Klientem, w tym uzgadnianiu warunków umów.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.

 

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 3. Klient może składać zamówienia na Stronie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient chcący działać jako Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta obowiązany każdorazowo wyraźnie wskazać w treści zamówienia, że zamówienie to nie posiada dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sprzedawca zastrzega uznanie zamówienia za złożone przez Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta od pozytywnej weryfikacji charakteru zamówienia, w oparciu o dane zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 2 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze

nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i ewentualnych innych kosztach, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. O kosztach Dostawy i ewentualnych innych kosztach, Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 1. Płatności na Stronie Internetowej Sklepu realizowane są za pośrednictwem serwisów: Przelewy24, Paynow, Tpay, Blik. Szczegółowe warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności systemów płatności elektronicznych są określone w Regulaminach tych serwisów.
 2. Realizacja zamówienia następuje każdorazowo po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz: 
 1. otrzymaniu przez Sprzedawcę z serwera operator informacji o dokonaniu płatności przez Klienta (w przypadku płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego)
  lub 
 2. otrzymaniu z właściwego systemu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności (w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem usługi ITP)
 1. Zamówienie oczekuje na płatność przez 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. Anulowanie zamówienia nie pozbawia Użytkownika możliwości dokonania ponownych zakupów.

 

 • 6

Dostawa

 1. Dostawy produktów realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. Klient obowiązany jest zbadać dostarczony Towar w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku, uszkodzenia lub innej wady Towaru, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Sprzedawca wystawia dowód zakupu Towaru w postaci: paragonu, faktury VAT, faktury imiennej (bez Numeru Identyfikacyjnego Podatnika). 

 

 • 7

Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 1. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: hairboom.polska@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych, numer zamówienia, nazwę reklamowanego produktu, dokładny opis wady i treść żądania wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: hairboom.polska@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 5. Klient wykonujący swoje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. 
 6. W wypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 • 8

Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo zawarta w załączonej do Towaru Karcie Gwarancyjnej.

 

 • 9

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to musi zostać złożone pisemnie na adres poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: hairboom.polska@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła na Trwałym Nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Wzór oświadczenia od odstąpieniu o Umowy sprzedaży dostępny jest na Stronie Internetowej Sklepu.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli natomiast Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 11. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 10

Wyłączenia w zakresie Odstąpienia od Umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 • 11

Usługi nieodpłatne

 • Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w postaci:
  a) Newslettera;
  b) Formularz Zamówienia Klienta.
 • Usługi wskazane w §11 ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 • Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu lub wybierając opcję subskrypcji Newslettera przy wypełnianiu Formularza Zamówienia Klienta. Z chwilą wprowadzenia adres poczty elektronicznej lub zaznaczenia opcji subskrypcji przy wypełnianiu Formularza Zamówienia Klienta, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 • Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 • Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 • Usługa Formularza Zamówienia Klienta aktywuje się po dokonaniu wprowadzeniu przez Klienta jego danych w formularzu zamówienia oraz otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia, stosowanie do §3 ust. 5 Regulaminu i służy prowadzeniu komunikacji z Klientem, weryfikacji zamówienia oraz składanych reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
 • Klient, który dokonał aktywacji Formularza Zamówienia Klienta może zgłosić Sprzedawcy żądanie jego usunięcia, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Formularza Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania, z zastrzeżeniem upływu terminu roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy.

 

 • 12

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

 • 13

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności Sklepu Internetowego. • 14

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który aktywował Formularz Zamówienia Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 

 • 15 

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie związane z widniejącymi na Stronie Internetowej Sklepu zdjęciami, grafikami, tekstami, logotypami oraz prawa własności intelektualnej Strony Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
 2. Na mocy zawartej Umowy nie dochodzi do przeniesienia na rzecz Klienta jakichkolwiek praw autorskich, ani też ustanowienia na jego rzecz licencji uprawniającej do korzystania z nich.

 

 • 16

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może być utrwalana poprzez wydrukowanie, zapisanie na Trwałym Nośniku.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
 1. W przypadku braku skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z tym zastrzeżeniem, iż sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.07.2023 r.Informujemy, że przedstawione treści nie stanowią porady lekarskiej i nie mogą zastępować konsultacji u specjalisty. Prezentowany produkt stanowi suplement diety i nie może być stosowany jako substytut zbilansowanej i zróżnicowanej diety.